บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายจิรายุ คำพีระพงษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางพัชราพร ขุนหมื่น
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครุศาสตร์บัณฑิต คหกรรม
นางสุพัฒนากาญจน์ งามเผือก
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครุศาสตรบัณฑิต เอกภาษาไทย
นางสาวรัตนา ศรีสวัสดิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต ประถมศึกษา
นางสาวอิศวีย์พร สมานมิตร
ครูอัตราจ้าง
ปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวชาลินี สิริรัชดากุลพร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ปริญญาโทการบริหารการศึกษา กศ.ม
นางสาวพัชราพร ประสงค์สำเร็จ
ครูอัตราจ้าง
ปริญญาตรี