คณะกรรมการนักเรียน

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เด็กชายไมตรี สังข์พะบุโชติ
ประธานนักเรียน
เด็กหญิงธานิสา ศุภศุกล
เลขานุการ
เด็กชายปิยพัฒน์ มูลสวัสดิ์
กรรมการ
เด็กชายพิพัฒน์ เอี่ยมวรรณ
กรรมการ
เด็กชายพีระพัฒน์ สุริแสง
กรรมการ
เด็กชายธีรภัทร สินธ์ศิริ
กรรมการ
เด็กชายอนุชา ทองคำ
กรรมการ
เด็กหญิงณิชากร ถิ่นฐาน
กรรมการ
เด็กหญิงศิวภรณ์ ดิษแพร
กรรมการ
เด็กชายไมตรี สังข์พะบุโชติ
ประธานนักเรียน