บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายสมศักดิ์ จีนสุกแสง
ครู คศ.3
นางประกาย แตงโสภา
ครู คศ.3
นางประนอม สุขมนต์
ครู คศ.3
นายสมัคร พวงมาลี
ครู คศ.3
นายชลอ มีชะนะ
ครู คศ.3
น.ส.นันทลี เพ็ชรวงษ์
ครูชำนาญการ
นางสาวภาวนา แป้นสุวรรณ
ครูจ้างสอน
ปริญญาตรี
นางสาวสุชาดา เพิ่มพูลทรัพย์
ครูจ้างสอน


ครูจ้างสอน