ข้อมูลกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
เด็กหญิงนูไอนี สะแอเต๊ะ
ประธานกรรมการ
เด็กหญิงซอฟาร์ มาแอ
กรรมการนักเรียน
เด็กหญิงนูรอาซีกีน สะแอเต๊ะ
กรรมการนักเรียน