ชื่อ-นามสกุล

นางสุพัฒตา ประแดงปุย

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยฝ่ายบุคลากร

การศึกษา

ปริญญาตรี