ชื่อ-นามสกุล

นางธะนิตย์ การุญญเวทย์

ตำแหน่ง

ครูผู้สอน

การศึกษา

ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต