ชื่อ-นามสกุล

นางอารีรัตน์ สุขประเสริฐ

ตำแหน่ง

ครู

การศึกษา

ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต