คณะกรรมการสถานศึกษา

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นายวาน บุละ
[email protected]
ประธานคณะกรรมการ
นางสาวมณีนิล ศรีลาชัย
[email protected]
รองประธานกรรมการ
นายสมเกียรติ พรเพชร
[email protected]
กรรมการ
นายบุญรอด คงสุขา
[email protected]
กรรมการ
นายนิจ แสงแดง
[email protected]
กรรมการ
นางละเอียด บุญขาว
[email protected]
กรรมการ
นางสมัด กวดขันธ์
[email protected]
กรรมการ
นายเกษม จันทอง
[email protected]
กรรมการ
นายสุรงค์ โพชนิกร
[email protected]
กรรมการและเลขานุการ