บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายเกษม จันทอง
[email protected]
ครู
ปริญญาตรี
นางสาวจันทรา เทพชุมพล
[email protected]
ครู
ปริญญาโท
นางลมุน นิลวรรณ
[email protected]
ครู
ปริญญาโท
นางช่อเอื้อง ศรีขาว
[email protected]
ครู
ปริญญาตรี
นายมนต์ตรี ทองแต้ม
[email protected]
ครู
ปริญญาโท
ว่าที่ร.ต.ธเนศ วรรณวงศ์
[email protected]
ครู
ปริญญาตรี
นางสาวแพรวมณี แสงแดง
[email protected]
ธุรการโรงเรียน
ปริญญาตรี
นางสาวอภิญญา ตะโย
[email protected]
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ปริญญาตรี
นายสาทร แสนแสง
[email protected]
ครูช่วยสอน
ปริญญาโท