ประวัติ

โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2513 ตามหนังสืออำเภอ ที่ ศก 54/2512 ลงวันที่ 17 เมษายน 2513 โดยอาศัยศาลาของชาวบ้านซึ่งมีขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 12 เมตร เสาไม้ พื้นปูกระดาน ยกพื้นสูงกว่าพื้นดิน 1 เมตร กั้นฝาด้านหลังและด้านข้างครึ่งห้อง หลังคามุงสังกะสี สำหรับเป็นที่เรียน คิดค่าก่อสร้างเป็นเงิน 10,000 บาท ซึ่งได้มาโดยนายเกลี้ยง บานชื่น ผู้ใหญ่บ้านคะนา หมู่ที่ 4 พระอาจารย์เกลี้ยง ปภากโร อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านเสลานาก๊อก (วัดสลาลีศรีมงคล) หมู่ที่ 5 ร่วมกับชาวบ้านบริจาคในที่สาธารณะ ซึ่งมีขนาดกว้าง 2 เส้น 5 วา ยาว 2 เส้น 10 วา คิดเป็นพื้นที่ 5 ไร่ 62 ตารางวา ทิศเหนือจรดถนน ทิศใต้จรดที่ดินของนายเสือ บุญขาว ทิศตะวันออกจรดถนน ทิศตะวันตกจรดที่ดินของ นายเศก แสงแดง นายพัน บุญขาว และนายแกะ ธรรมสิงห์ เปิดทำการสอนครั้งแรกมีนักเรียนชาย ? หญิง รวม 93 คน มีครู 2 คน คือนายชัยยุทธ ปาละนันท์ เป็นครูใหญ่ นายสง่า ไชยนิล เป็นครูประจำชั้นเป็นโรงเรียนประชาบาลดำรงอยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2503 เปิด ทำการสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 5 ชั่วโมง ปี 2515 คณะครูและชาวบ้านได้พากันเสียสละเงินจำนวน 2,000 บาท เป็นทุนสมทบกับงบประมาณ จำนวน 8,800 บาท รวมเป็นเงิน 10,800 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ตามแบบ ป 1 ซ ขนาด 3 ห้องเรียน การก่อสร้างแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2516 ทำพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2516 อาคารนี้ใช้เรียนจนถึงปัจจุบัน ปี 2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ขนาด 6 ห้องเรียน จำนวน 1,554,000 บาท ปี 2535 นายชัยยุทธ ปาละนันท์ ครูใหญ่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านคูเมือง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2535 และนายบุญมี มงคลสาร ได้ย้ายมารับตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคีและได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2541 ปี 2542 นายปรีชา ไพสิฐตระกูล ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี ปี 2545 นายปรีชา ไพสิฐตระกูล ได้ทำปริมาณงานผู้อำนวยการโรงเรียนและได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8 ปี 2548 วันที่ 10 ตุลาคม 2548 นายปรีชา ไพสิฐตระกูล ผู้อำนวยการ 8 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปี 2548 นายศราวุธ ทองแพรว ครูโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2549 ปี 2549 วันที่ 20 มกราคม 2549 นายสุรงค์ โพชนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยถาวร โคกแดงประสานมิตร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี และดำเนินการรื้อถอนบ้านพักครู ในต้นเดือนมีนาคม 2549 และในปี พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณการก่อสร้างห้องส้วมแบบ สปช 604/45 จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง ราคา 240,000 บาท
ปี 2552 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี นายสุรงค์ โพชนิกร ได้รับวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปี 2563 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี ข้าราชการครูทั้งหมด 7 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 3 คน ครูช่วยสอน 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 112 คน เป็นชาย 64 คน หญิง 48 คน

วิสัยทัศน์

นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพมาตรฐาน ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ครูพัฒนาตนสู่ครูมืออาชีพ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

คำขวัญ

เรียนดี มีคุณธรรม นำวินัย ใจนักกีฬา

พันธกิจ

1.จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
2.จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
4.ส่งเสริมคุณธรรม มารยาทผู้เรียนอย่างต่อเนื่องหลากหลาย
5.ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดหลักความพอเพียง

เป้าหมาย

1.นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 2.นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 3.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีมารยาท 4.นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมีความพอเพียง 5.ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการให้บริการและจัดการเรียนรู้ 6.ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้สื่อการสอน 7.ผู้บริหารบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 8.ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบแบมีส่วนร่วม 9.พัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 10.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม

อักษรย่อ

ค.น.

เพลง

คะนาสามัคคี

ปรัชญา

ทนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ "ในหมู่มนุษย์ คนที่ฝึกดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐที่สุด"