ข้อมูลนักเรียน (ปีการศึกษา 2563)

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
  อนุบาล 1
3
4
7
  อนุบาล 2
12
5
17
  อนุบาล 3
8
5
13
  ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
5
8
13
  ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
6
6
12
  ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3
6
3
9
  ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
7
4
11
  ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
8
8
16
  ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
9
5
14
รวม
64
48
112