คณะกรรมการสถานศึกษา

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ถวิล อรัญเวศ
[email protected]
หัวหน้าห้อง
สามารถ คุ้มคง
[email protected]
รองหัวหน้า
ตระกูล บัวเป้ามา
[email protected]
หัวหน้ากิจกรรม
ศศิธร จ๋าพิมาย
[email protected]
หัวหน้าวิชาการ
บุญเหลือ บ่อเพ็ชร
[email protected]
หัวหน้านันทนาการ
พีรฉัตร อนุวงศ์
[email protected]
หัวหน้าปฏิคม
สุทัศน์ ใจจังหรีด
หัวหน้าประสานงาน
มนพิสุทธิ์ พิทักษ์สันติภาพ
[email protected]
หัวหน้าการเงิน
จารุวรรณ เอี่ยมสะอาด
[email protected]
ประชาสัมพันธ์
น.ส.เจษสุดา รักษาภักดี
[email protected]
ประชาสัมพันธ์
ธัญธร เลิศนา
[email protected]
วิชาการ
น.ส.ประกายเพชร เอ้ยวัน
[email protected]
การเงิน
น.ส. นิตยา รักคำ
[email protected]
วิชาการ
น.ส.สุภภร อโนรี
[email protected]
การเงิน
เผด็จ จันทร์เพ็ญ
[email protected]
เลขานุการห้อง
วีรวัฒน์ จตุรวงศ์
[email protected]
นันทนาการ
ศุภชัย มีสมบัติประเสริฐ
[email protected]
วิชาการ
ประมวล โตโคกสูง
[email protected]
กิจกรรม
มานะ เจริญกุล
กิจกรรม
สรวิช ลำเลียง
วิชาการ
อัครวุฒิ บุญเติม
ครู
นางสาว มฆพร เกษนอก
วิชาการ
เฉลิมวุฒิ กลมเกลียว
วิชการ
น.ส. วราพร ศิริฤกษ์
กิจกรรม
ญาณพล พันธ์คำ
กิจกรรม