ประวัติ

นักศึกษาปริญญาโท รุ่น 11 สาขาบริหารการศึกษา
มี 2 หมู่เรียน คือ
หมู่เรียนที่ 1 เข้าเรียนปีการศึกษา 2551 มี 22 คน
หมู่เรียนที่ 2 เข้าเรียนปีการศึกษา 2550
(เรียน ป.บัณฑิตมาแล้ว) 7 คน

วิสัยทัศน์

ความรู้ คู่คุณธรรม รอบรู้วิชาการ วิชาคน และวิชาชีพ

คำขวัญ

ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ
ผู้รู้ชั่ว เป็นผู้ฉิบหาย

พันธกิจ

เรียนให้จบ ขบให้แตก แจกให้หมด

เป้าหมาย

จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาทุกคน

อักษรย่อ

บกศ. 11

เพลง


เรียนดี มีคุณธรรม นำชาติเจริญ

ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรม นำชีวิตรุ่งเรือง