บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
ถวิล อรัญเวศ
หัวหน้าหมู่เรียน
ถวิล อรัญเวศ ตำแหน่ง : Email : [email protected] การศึกษา : ศษ.บ. (มัธยม-ภาษาไทย) จาก มสธ. ศน.บ. (ศึกษาศาสตร์) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย ศษ.ม. (การประถมศึกษา) ม.ขอนแก่น ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา) ม.ราชภัฏนครราชสีมา กำลังศึกษาต่อปริญญาโท ม.ราชภัฏนครร
สามารถ คุ้มคง
นักวิชาการศึกษา อบจ.นม.
ปริญญาตรี