คณะกรรมการสถานศึกษา

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นายสว่าง ไชยชุมศักดิ์
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา)
พระครูสิริคันธวงศ์
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ (รองประธาน)
นายเมฆ อักษรดิษฐ์
กรรมการ
นางสาวมยุรีย์ ราชเมืองมูล
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายผจญ อินทะวงศ์
กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายเจริญเมือง ก้านแก้ว
กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายสุชาติ แก้วกระจ่าง
กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายนภดล คำน้อย
กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว่าที่ร.ต.พงสัญญ์ คำแผ่นชัย
กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า
นายสุริยนต์ สุเดชมารค
กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า
พระครูรัตนธรรมปทีป
กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
พระครูวิสิฐพัฒนโสภณ
กรรมการผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
นายจิรวัฒน์ สังฆะวรกุล
กรรมการ ผู้แทนครู
นายนคร จิตถา
กรรมการ ผู้แทนครู
พระครูอุดมคณาภิรักษ์
กรรมการ ผู้บริหารสถานศึกษา (เลขานุการ)