ประวัติ

โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา พระปริยัติธรม แผนกสามัญศึกษา
ตั้งอยู่ หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 0-5379-5162, 0-5366-9809
ก่อตั้งเมื่อ 26 มกราคม 2535 โดยคณะสงฆ์อำเภอเทิง และได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตเลขที่ 74/3536
ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2529 ได้ขยายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงปัจจุบัน โดยมีพระสิทธิสารมุนีเป็นผู้จัดการ และ
พระครูอุดมคณาภิรักษ์เป็นผู้อำนวยการ

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำด้านศาสนกิจ ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นแบบอย่างที่ดีมีศักยภาพทางปัญญา พัฒนาร่างกาย และจิตใจ โดยสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

คำขวัญ

เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาสังคม

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย
2. มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้นำด้านศาสนกิจ
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

เป้าหมาย

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ

อักษรย่อ

อว

เพลง

“ปญญา วธเนน เสยโย” ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์
* อำมาตย์วิทยา ค่าสูงส่ง
ชื่อก้องเกียรติ ดำรง ทุกถิ่นฐาน
มวลมิตร ชิดใกล้ ล้วนชื่นบาน
กล่าวขาน ชื่อลือไกล ในใจผองชน
** ชมพู - ขาว พราวพรั่ง ล้วนมีเสน่ห์ ดูเท่ อ่อนหวาน คือชมพู
สูงสุด เหนือสิ่งใด ใครก็รู้ สัพพัญญู พระศาสนา ดั่งสีขาวเอย
(หญิง) ชมพู - ขาว พราวพรั่ง ล้วนมีเสน่ห์
ดูเท่ อ่อนหวาน คือชมพู
สูงสุด เหนือสิ่งใด ใครก็รู้
สัพพัญญู พระศาสนา ดั่งสีขาวเอย
*** ปราดเปรื่อง เรื่องการเรียน เพียรศึกษา
ฝักใฝ่ในวิชา เคร่งวินัย
คุณธรรม น้อมนำ ประจำใจ
กิจกรรม ก้าวไกล มุ่งพัฒนา
ปญญา วธเนน เสยโย
ปัญญาประเสริฐ กว่าทรัพย์

ปรัชญา

ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์