ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายธีราภิสุทธิ์ ประสพ
ผู้ช่วยฝ่ายแผนนโยบาย
พระครูอุดมคณาภิรักษ์
[email protected]
ผู้จัดการ
นักธรรม เอก เปรียญธรรม 4 ประโยค พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาการสอนสังคม จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(วิทยาเขตแพร่) ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
พระมหาสังเวียน กวิสฺสโร
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ/ครูสอนภาษาบาลี /ล้านนา
2525 - จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2534 - จบเปรียญธรรม 7 ประโยค 2539 - ปริญญาตรี (พธ.บ. เอก บริหารการศึกษา) 2540 - ปริญญาตรี (ศษ.บ. เอก ประถมศึกษา ) 2547 - ปริญญาตรี (รป.บ. เอก รัฐประศาสนศาสตร์)
นายจิรวัฒน์ สังฆะวรกุล
ช่วยฝ่ายแผนและนโยบาย/ครูสอน
นายนคร จิตถา
ช่วยฝ่ายวิชาการ/ครูสอน