บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
พระมหาสังเวียน กวิสฺสโร
ผู้ช่วยฝ่ายวิชการ/ครูสอน
ปีพ.ศ.2528 - นักธรรม เอก ปีพ.ศ.2534 - เปรียญธรรม 7 ประโยค ปีพ.ศ.2539 -พุทธศาสตร์บัณฑิตสาขา บริหารการศึกษา ปีพ.ศ.2540 -ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาประถมศึกษา ปีพ.ศ.2547 -รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
พระประเสริฐ สุทฺธิญาโณ
[email protected]
ครูสอน
ปีพ.ศ.2535 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีพ.ศ.2538 - นักธรรม เอก ปีพ.ศ.2541 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีพ.ศ.2547 - ศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขา ภาษาอังกฤษ
พระวิชณานันท์ โฆสิตธมฺโม
[email protected]
ครูสอน และเจ้าหน้าที่สาระบรรณ
ปีพ.ศ.2535 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีพ.ศ.2539 - นักธรรม เอก ปีพ.ศ.2543 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีพ.ศ.2547 - ศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขา ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (English Major)
นายจิรวัฒน์ สังฆะวรกุล
ผช.แผนและงบประมาณ/ครูสอนภาษาไทย
ปีพ.ศ.2536 - พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษานอกโรงเรียน
นายนคร จิตถา
ผช.ฝ่ายกิจการนักเรียน/ ครูสอน
ปีพ.ศ.2520 - นักธรรม เอก ปีพ.ศ.2521 - เปรียญธรรม 4 ประโยค ปีพ.ศ.2527 - พิเศษการศึกษา(ครู) ปีพ.ศ.2528 - ครูพิเศษมัธยม ปีพ.ศ.2530 - พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ปีพ.ศ.2548 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขบริหารการศึกษา
นายธีราภิสุทธิ์ ประสพ
[email protected]
ผช.บริหารงานทั่วไป/หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย/ครูสอน
พ.ศ.2524 - จบชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 พ.ศ.2527 - จบนักธรรมเอก พ.ศ.2534 - จบชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 พ.ศ.2536 - เปรียญธรรม 5 ประโยค พ.ศ.2541 - จบปริญญาตรี ศน.บ.ภาษาไทย พ.ศ.2547 - ธรรมศึกษาเอก
นายอดิศักดิ์ มีสุนทร
หัวหน้าสาระศิลปะ/ครูสอนศิลปะ
จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) กำลังศึกษาต่อปริญญาตรีสาขา การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นางสุภณา คำราช
[email protected]
การเงิน/หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯ/ครูสอน
พ.ศ.2522 - จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ.2525 - จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พ.ศ.2530 - จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ.2534 - จบปริญญาตรี คบ.เทคโนโลยีการศึกษา พ.ศ.2545 - จบธรรมศึกษาตรี พ.ศ.2546 - จบธรรมศึกษาโท
นางบรรยาย ใจหนัก
ครูสอน
พ.ศ.2529 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค พ.ศ.2534 - ปริญญาตรี ศศ.บ.การจัดการ พ.ศ.2545 - ธรรมศึกษาตรี พ.ศ.2546 - ธรรมศึกษาโท พ.ศ.2548 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
นางปาริดา กิติมา
[email protected]
ครูสอน
พ.ศ.2530 - จบมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 พ.ศ.2533 - จบมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 พ.ศ.2537 - จบปริญญาตรี ศศบ. พัฒนาชุมชน - จบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค)
นางกรรณิการ์ สุเดชมารค
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์/ครูสอน
พ.ศ.2520 - จบชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 พ.ศ.2523 - จบชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 พ.ศ.2526 - จบชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 พ.ศ.2529 - จบประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค พ.ศ.2537 - จบปริญญาตรี คบ.เกษตร
นางสมพร รักษ์ประสงค์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
พ.ศ.2528 - จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) พ.ศ.2551 - จบธรรมศึกษาชั้นเอก
นางสาววิกูล ใจพลแสน
[email protected]
เจ้าหน้าที่ทะเบียน/ครูสอน
พ.ศ.2547 - จบปริญญาตรี คบ.ฟิสิกส์ Bachelor of educations. (Physics Major)
นางสาวกนกกานต์ เวียงเกตุ
ครูพิเศษ
2550 Bachelor of Arts (English Major)
พระบุญฤทธิ์
ครูสอน
2551 - จบ พธบ.ภาษาอังกฤษ
นายวรวุฒิ อินทราวัฒน์
ครูอัตราพิเศษ
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์