คณะกรรมการสถานศึกษา

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นายสีทัศ อุทัยบาล
ประธานกรรมการ
นายชัยชาญ มหาชัย
รองประธาน
พระอธิการบุญสี ญาณทีโป
กรรมการ
นายบุญเพ็ง นุเคราะกัน
กรรมการ
นายบุญมี แสงเจริญ
กรรมการ
นางหนูไทย ขันโมคา
กรรมการ
นางภาพเขียน โพนแป๊ะ
กรรมการ
นายปรัชญา อัคฮาด
z^h=j;pg]-ko6dki
นายพรมมา สิงหามาตย์
[email protected]
เลขานุการ