บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางนิภา สิงหามาตย์
ครู คศ.๓
กศ.บ. (ภาษาไทย)
นายปรัชญา อัคฮาด
ครู คศ.๓
ศษ.บ.(ประถมศึกษา)
นายมนตรี สุรัตนะ
ครู คศ.๓
ศษ.บ.(สังคมศึกษา)
นายภาณุพงศ์ ธรรมเนียมใหม่
ครู คศ.๓
นางธัญลักษณ์ องอาจ
ครูผู้ช่วย
นายอดิศักดิ์ รัตนวงศ์
ครู คศ.๓
น.ส.รจนา จำปาไชยศรี
ครู คศ.1
นายโชติช่วง คำสังหาร
ช่างไม้3