ประวัติ

โรงเรียนบ้านโคกสวาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่บ้านโคกสวาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2500 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหมวดตระเวนชายแดนที่ 24 “เดิมชื่อว่าโรงเรียนบ้านโคกสวาง มว.ตชด. 24 สงเคราะห์” มี พลฯ สมัครจงเดช นิเวช เป็นครูใหญ่คนแรก ครั้งแรกเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านปัจจุบันใช้เป็นสนามกีฬาของชุมชน เปิดทำการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น ( ป. 1 - ป. 4 ) ซึ่งมีจำนวนห้องเรียน 4 ห้อง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2504 หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ได้มอบให้กับกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “ โรงเรียนบ้านโคกสวาง” และย้ายมาตั้งอยู่บริเวณที่ตั้งในปัจจุบัน มีพื้นที่ 6 ไร่ - งาน 24 ตารางวา มีนายกาลเวศน์ รำเพยพล เป็นครูใหญ่ จนปีการศึกษา 2521 ได้ขยายเป็น 2 ระดับ คือระดับปฐมวัย เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดสอนชั้น ป. 1 - 6 ปีการศึกษา 2539 เปลี่ยนระดับปฐมวัยจากชั้นเด็กเล็กเป็นชั้น อนุบาล 2 ในปีการศึกษา 2540 ขยายการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นอนุบาล 3 ขวบ,อนุบาล 1 และ อนุบาล 2 ในปีการศึกษา 2541 ได้ยุบเลิกชั้นอนุบาล 3 ขวบให้เหลือเพียงอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ปัจจุบัน มีนายพรมมา สิงหามาตย์ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านโคกสวางเป็นแหล่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและคุณธรรม ดำเนินชีวิตที่ดีงามตามหลักไตรสิกขา นำพาสู่กายใจที่สมบูรณ์ เพิ่มพูนปัญญา ภาคภูมิใจในความเป็นไทย สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และ โดยชุมชนมีส่วนร่วมและชื่นชมในคุณภาพ

คำขวัญ

สุขภาพสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม เด่นล้ำวิชาการ สู้งานสร้างชุมชน

พันธกิจ

๑.ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพตามหลักไตรสิกขา
๒.ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
๓.ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
๔.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

เป้าหมาย

๑.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสัมมาคารวะ รู้รักสามัคคีและรู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๒.นักเรียนคุณลักษณะการกิน อยู่ ดู ฟังเป็น ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข
๓.นักเรียนมีความรู้และทักษะ รักการทำงาน รักการเรียนรู้ รู้จักแสวงหาวามรู้ด้วยตนเองและสามารถพัฒนาตนเองได้
๔.นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
๕.ครูมีความรู้ ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อักษรย่อ

บ.ค.ว.

เพลง

โคกสวางจิตใจใสสว่าง ยึดแนวทางพุทธธรรมนำวิถี
ใช้หลักไตรสิกขาพัฒนาชีวี ไตรภาคีร่วมก่อคือบวร
เป็นคนเก่ง กล้า ดี มีความสุข เหล่าลูก ฟ้า-ชมพูสโมสร
มีวินัยจรรยาเอื้ออาทร การกีฬาลือกระฉ่อนขจรไกล
ร่วมรักร่วมแรงแข็งกล้า เลิศวิชาสถาบันยิ่งใหญ่
ชาวโคกสวางสร้างความภูมิใจ เทิดเกียรติเราไว้ไชโย..

ปรัชญา

โคกสวางใจสว่าง