คณะกรรมการสถานศึกษา

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นางอรอุมา เศษแอ
กรรมการและเลขานุการ
นายหมาด มาลิกัน
กรรมการ
นายดลเลาะ แกสมาน
กรรมการ
นายสมาน ล่าโยค
กรรมการ
นายมาหมาด ดาแลหมัน
กรรมการ
นายร่มหลี หวังกูหลัม
กรรมการ
นายสาแหละ ตาหมาด
กรรมการ
นายบลเหลาะ ใจดี
กรรมการ
ผู้แทน สพฐ.สตูล
กรรมการ
นายอับดุลกอหนี จิมาร
รองประธาน
นายมูหัมหมาด ปะดุกา
ประธานกรรมการ