ข้อมูลอาคาร

รูปภาพ
ชื่ออาคาร
ปีที่สร้าง
จำนวนห้อง
จำนวนชั้น
งบประมาณในการก่อสร้าง
สถานะ
อาคาร ตับลีค
2549
15
3
8,000,000
พร้อมใช้งาน
อาคาร อามานะ
2547
8
1
500
พร้อมใช้งาน
อาคารซิดดิก
2546
12
2
500
พร้อมใช้งาน
อาคารตักวา
2517
6
2
300
พร้อมใช้งาน