ประวัติ

ประวัติโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิตั้งอยู่บนถนนยนตรการกำธร หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล บนเนื้อที่ 7 ไร่
เมื่อปี พ.ศ. 2508 ชาวไทยมุสลิมที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้บริเวณที่ตั้งที่ว่าการอำเภอควนกาหลงในปัจจุบัน(บ้านห้วยโต๊ะบุก) ได้ร่วมมือกับนายมะหรา หลีเส็น จัดตั้งขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่สอนศาสนาอิสลามแค่เยาวชนโดยมีนายมะหรา หลีเส็น และนายวันรินทร์ บิลอับดุลลาห์ เป็นผู้ดำเนินการสอน โดยเปิดสอนวิชาศาสนาอิสลามและวิชาสามัญ ตามหลักสูตรศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 1-2 ซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า ปอเนาะ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 โรงเรียนได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม และได้ย้ายจากสถานที่เดิม มาตั้งอยู่สถานที่แห่งใหม่ บ้านทุ่งตำเสา(ควนโต๊ะซ่ำ) หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล และได้เปลี่ยนแปลงการสอนวิชาศาสนาอิสลาม เป็นระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะฮ์) โดยมีนายวันรินทร์ บิลอัลดุลลาห์ เป็นผู้สอน ส่วนวิชาสามัญ เพิ่มเป็นหลักสูตรศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 3 โดยมีนางสาวมลฤดี เส้นหละ เป็นผู้สอน และในปี พ.ศ. 2515 มีนายย่อง ทองมี เป็นข้าราชการครู ได้เข้ามาทำการสอนวิชาสามัญเพิ่มขึ้นอีก 1 คน
ปี พ.ศ. 2518 โรงเรียนมีความจำเป็นต้องหยุดปิดกิจการชั่วคราว
ปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้เปิดกิจการดำเนีนการการเรียนการสอนอีกครั้ง โดยมีนายมะหรา หลีเส็น เป็นผู้รับใบอนุญาต นายรอมหลัน หยาหลี เป็นผู้จัดการ และนายสอและ ปะดุกา เป็นครูใหญ่ โดยทางโรงเรียน ได้เปิดทำการสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2521 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) ส่วนวิชาศาสนาอิสลามใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2523 ชั้นอิบตีดาอียะฮ์ปีที่ 1-4 โดยมีนักเรียนเข้าสมัครเรียนในปีแรกประมาณ 50 คน
ปี พ.ศ. 2524 โรงเรียนได้ประสบอัคคีภัยที่พักนักเรียนหญิงและบ้านพักครู ทั้งหมดจึงได้ใช้โรงเรียนเป็นที่พักของนักเรียนหญิงและครูชั่วคราว ทางโรงเรียนได้ขออนุญาตใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา เป็นสถานที่เรียนและสอบวิชาสามัญในปีการศึกษานั้น หลังจากนั้นชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างที่พักใหม่จนเสร็จ ทางโรงเรียนจึงย้ายนักเรียนกลับมาเรียน โดยใช่อาคารเรียนภายในโรงเรียนตามปกติ
ปี พ.ศ. 2525 มีนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 3 จำนวน 28 คน พ.ศ. 2521
ปี พ.ศ. 2526 มีนักเรียนที่เรียนจบชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 (อิบตีดาอียะฮ์) จำนวน 25 คน เฉพาะวิชาศาสนาทั้งหมด 371 คน และเรียนทั้งวิชาศาสนาและวิชาสามัญ จำนวน 239 คน
ปี พ.ศ. 2533 โรงเรียนได้เสียบุคลากรคนสำคัญยิ่งของโรงเรียน คือ นายสอและ ปะดุกา ครูใหญ่ได้ถึงแก่กรรมลงในวันที่ 28 มิถุนายน 2533 เวลา 12.45 น. ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ หลังจากนั้นทางโรงเรียนจึงได้แต่งตั้งนายมูหัมหมาด ปะดุกา เป็นครูใหญ่แทน
ปี พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสภาพโรงเรียนตามมาตรา 15 (2) เป็นโรงเรียนตามมาตรา 15 (1) และได้เปลี่ยนแปลงมาใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างวิชาศาสนาอิสลามกับหลักสูตรวิชาสามัญเข้าด้วยกัน
ปี พ.ศ. 25337 โรงเรียนได้แต่งตั้ง นางอรอุมา เศษแอ เป็นผู้จัดการ แทน นายรอมหลัน หยาหลี ที่ได้ลาอออก และแต่งตั้งนายอะซิซัล เหมสลาหมาด เป็นครูใหญ่ แทนนายมูหัมหมาด ปะดุกา ที่ได้ลาออก
ปี พ.ศ. 25340 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา เป็นโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ และนายมูหัมหมาด ปะดุกา เป็นผู้ลงนามแทนมูลนิธิในตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต
ปีพ.ศ.25345โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหารและมีการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 25348 นายอะซิซัล เหมสลาหมาด ได้ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่และได้แต่งตั้ง นางอรอุมา เศษแอ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการ เป็นครูใหญ่แทน หลังจากนั้นก็ได้แต่งตั้งนายอับดุลกอหนี จิมาร เป็นผู้จัดการในตำแหน่งที่ว่างอยู่ในปีเดียวกัน
ปี พ.ศ. 25349 โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิได้ขยายเนื้อที่อีก 4 ไร่ รวมเป็น 11 ไร่

อักษรย่อ

อ.ว.ม.

ปรัชญา

วิชาดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนา