บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
อ.อำรัน มะลา
[email protected]
Adminisriter
ประถมศึกษา ร.ร.บ้านท่าหิน มัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.ดารุลมาอาเรฟ ประกาศณียบัตร์ชั้นสู่ง วิทยาลัยชุมชนพระยาสมันตรัฐบุริทร์ ปริญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา
อับดุลกอหนี จิมาร
ผู้จัดการ/บริหารงาน
วุฒิการศึกษา ครุศาสนตรบัณฑต วิชาเอก เทคโนโลยีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชฎัชสงขลา
นายยูโสบ โต๊ะประดู่
หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
วุฒิการศึกษา ป.บันฑิตทางการศึกษา วิชาเอก - มหาวิทยาลัยทักษิน
นายอิสมาแอล ตาเดอิน
ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน
วุฒิการศึกษา ป.บันฑิตทางการศึกษา วิชาเอก - มหาวิทยาลัยทักษิน
นายบลเลาะห์ ใจดี
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก เทคโนโลยีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชฎัชสงขลา
นายมานี สูเร่
หัวหน้าฝ่ายอาคาร
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชฎัชภูเก็ต
นางสาวจริญญา กะหละหมัด
นายทะเบียน
วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอก การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
นายมูฮัมหมาดรอฝีอี ปะดุกา
งานทะเบียน
สามัญ: ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพ ศาสนา:
นายบูกา สูสัน
ที่ปรึกษาฝ่ายงานสัมพันธ์ชุมชน
สามัญ: ป.บันฑิตทางการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิน ศาสนา: ซานาวี
นายอับดุลมาเหยด ล่านุ้ย
ที่ปรึกษางานกิจการนักเรียน
วุฒิการศึกษา ป.บัณฑิตทางการศึกษา วิชาเอก - มหาวิทยาลัยทักษิน
นายมาหาหมาดสไบนี ปะดุกา
งานอาคารสถานที่
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเอก - การศึกษานอกโรงเรียนควนโดน
นายอาสัน แอนิ่ม
ที่ปรึกษางานฝ่ายอาคาร
วุฒิการศึกษา ป.บัณฑิตทางการศึกษา วิชาเอก - มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาวบาหยัน กรมเมือง
งานอนามัย
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดาว มานีอาอาเหล็ม
หัวหน้าหมวดการงานอาชีพฯ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชฎัชสงขลา
สมศรี หลังยาหน่าย
ครูสอนวิชาสามัญ
วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต วิชาเอก สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา
นางสาวยาร๊ะ มาลินี
ครูสอนวิชาศาสนา
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเอก - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนควนโดน
นางรัตนากาญจน์ หลังยาหน่าย
ครูสอนวิชาสามัญ
วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต วิชาเอก พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
อับดุลเราะฮ์มาน บูญญา
ครูสอนวิชาศาสนา
วุฒิการศึกษา ป.บัญฑิตทางการศึกษา วิชาเอก - มหาวิทยาลัยทักษิณ
นายอาบีดีน หลีเส็น
ครูสอนวิชาศาสนา
สามัญ: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรกรรมสตูล ศาสนา:
นายยะโกบ ปะดุกา
ที่ปรีกษาบริหาร
สามัญ: ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิน ศาสนา:
นายอรรถสิทธิ์ หมันเล๊ะ
ที่ปรึกษาฝ่ายธุรการ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชฎัชสงขลา
สุรัตน์ สตอหลง
ครูสามัญ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชฎัชนครศรีธรรมราช
นางสุกัญญา จันทร์เพ็ญ
ครูสอนวิชาสามัญ
วุฒิการศึกษา ครุศาสนตรบัณฑิต วิชาเอก วิทศาสตรทั่วไป มหาวิทยาลัยราชฎัชภูเก็ต
ซอลีฮ๊ะ ปะดุกา
ครูสอนวิชาศาสนา
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานี
นางมลิวัลย์ กุลนิล
ครูสอนวิชาสามัญ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชฎัชสงขลา
มารีย๊ะ กาเส็มสัน
ครูสอนวิชาสามัญ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ภาษอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชฎัชสงขลา
นายยำอาด แดหวามาลัย
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชฎัชสงขลา
นายสอ่แหละ ขุนจันทร์
ครูสอนวิชาศาสนา
สามัญ มัธยมศึกษาปี่ที่ 6 วิชาเอก -
นางสาวเยาวรา เถาวัลย์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
วุฒิการศึกษา ครุศาสนตรบัณฑิต วิชาเอก ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชฎัชสงขลา
นางสาวฮาฝีเส๊าะ อาดำ
ครูสอนวิชาสามัญ
วุฒิการศึกษา ศึกศาสตรบัณฑิต วิชาเอก เคมี มหาวิทยาลัยราชฎัชยะลา
นางอรุณี ใบหมาดปันจอ
ครูสอนวิชาสามัญ
วุฒิการศึกษา ครุศาสนตรบัณฑิต วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชฎัชสงขลา
อารี สุคนธา
ครูสอนวิชาศาสนา
วุฒิการศึกษา BA วิชาเอก กฏหมายอิสลาม มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮาร
นายอาหลี เพ็งไทร
ครูสอนวิชาสามัญ
วุฒิการศึกษา ครุศาสนตรบัณฑิต วิชาเอก ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชฎัชนครศรีธรรมราช
นางสาวมารียำ ดาแลหมัน
ครูสอนวิชาสามัญ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชฎัชภูเก็ต
นางสาววณิชยา ลาโยค
เจ้าหน้าที่บัญชี
วุฒิการศึกษา บริหารธุกิจบัณฑิต วิชาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นางสาวรอฮานี รอเกต
ครูสามัญ
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ครุศาสตรอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิยาเขตปัตตานี
นายมูฮำหมาดชุกรี โต๊ะดอล๊ะ
ครูสอนวิชาสามัญ
สามัญ ศาสนา
นางสาวมลินดา มาแอเคียน
ครูสอนวิชาสามัญ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชฎัชยะลา
นายสุริยัน ด่วนข้อง
ครูสอนวิชาสามัญ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชฎัชยะลา
นาอับดุลเลาะห์ ปะดุกา
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต วิชาเอก พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชฎัชภูเก็ต
นายอดิสิทธิ์ ตาเดอิน
ครูสอนวิชาศาสนา
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเอก - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนควนโดน
นางสาวฮาบีเสาะห์ อาดำ
ครูสอนวิชาสามัญ
สามัญ ศาสนา
นางสาววนิต้า หลังปูเต๊ะ
ครูสอนวิชาศาสนา
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นางสาวหวันซาเราะห์ ปะดุกา
ครูสอนวิชาสามัญ
สามัญ ศาสนา
นายอับดุลเลาะฮ์ หวังกุหลำ
ครูสอนวิชาสามัญ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชฎัชยะลา
นางฝารีด๊ะ เล็มโดย
ครูสอนวิชาสามัญ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก เคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาวยญุดดะฮ์ ดาแลหมัน
ครูสอนวิชาสามัญ
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอก คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานี
นายฮาหมาด รบบานา
ครูสอนวิชาศาสนา
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุจิรา ยันตาภรณ์
การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายเหม จำปาดะ
ครุศาสนา
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเอก - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอมะนัง
อารีน่า ปะดุกา
ครูสามัญ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
ริจัญญา เบ็ญตะเหล็บ
ครุศาสนา
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
สุกัญา เส็มเล็ม
ครูสามัญ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชฎัชยะลา
ไซหนาบ ปะดุกา
ครุศาสนา
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ภาษามาลายู มหาวิทยาลัยราชฎัชภูเก็ต
เจ๊ะหยา ใจสมุทร
นักการภารโรง
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาเอก - โรงเรียนท่านำเค็มใต้
ยานีลา พรหมจรรย์
ครูสามัญ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชฎัชภูเก็ต
รัชนี ดุลยาภรณ์
ครูสามัญ
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สาปีน๊ะ หัสนี
ครูสามัญ
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ฝาตีม๊ะ ฮายู
ครูสามัญ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก นวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชฎัชยะลา
ชาเร็ต ใจดี
ครูสามัญ
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชาเอก อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล
เกษม หลีเส็น
นักการภารโรง
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชสงขลา
จีรวัฒน์ ปะดุกา
นักการภารโรง
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเอก - โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
มาแอน เท้าสมาน
นักการภารโรง
วุฒิการศึกษา - วิชาเอก - -
นางสาวหวันฟาตีม๊ะ ปดูกา
ครูสามัญ
ปริญญาตรี
นายซอแหละ อะสมัน
สัมพันธ์ชุมชน
นายอับดุลรอเฉด ตาเดอิน
นายอิสมาแอน นุ้ยเด็น
นายคอเลด อำมาลี