ข้อมูลอาคาร

รูปภาพ
ชื่ออาคาร
ปีที่สร้าง
จำนวนห้อง
จำนวนชั้น
งบประมาณในการก่อสร้าง
สถานะ
อาคารเรียน แบบ ป1ข
2518
8
2
250,000
พร้อมใช้งาน
อาคารอนุบาล(แบสร้างเอง)
2524
2
1
150,000
พร้อมใช้งาน
อาคารเด็กเล็ก(แบบสร้างเอง)
2550
1
1
160,000
พร้อมใช้งาน
อาคารเอนกประสงค์
2534
1
1
20,000
พร้อมใช้งาน
บ้านพักครูหลังที่ 1
2520
2
2
90,000
ไม่สามารถใช้งานได้
บ้านพักครูหลังที่ 2
2523
2
2
90,000
อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง
ส้วมหลังที่ 1 แบบ สปช.601/26
2528
4
1
35,000
ไม่สามารถใช้งานได้
ส้วมหลังที่ 2 แบบ สปช.601/26
2529
4
1
40,000
ไม่สามารถใช้งานได้
ส้วมหลังที่ 3 แบบสร้างเอง
2550
6
1
247,000
อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง
อาคารผู้อำนวยการ/ธุรการ
2539
2
1
170,000
พร้อมใช้งาน
ศาลาธรรมศาลาไทย
2550
1
1
150,000
พร้อมใช้งาน
ป้ายประกาศหลังคาทรงไทย
2552
0
0
0
พร้อมใช้งาน