ประวัติ

โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2515 เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านมาบเอียง ในปี พ.ศ. 2518 พระอธิการทองสุก เจ้าอาวาสวัดพันเสด็จนอกร่วมกับชาวบ้าน ขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ โดบวัดมอบที่ดินให้ปลูกจำนวน 6 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา เพื่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ข จำนวน 1 หลัง โดยมีนายเมธี อุตมะ เป็นครูใหญ่คนแรก

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2556 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี จัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ ครูมีศักยภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัยแข็งแรง ปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย อนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเป็นศูนย์กลางความรู้ของชุมชน

คำขวัญ

วิชาการก้าวหน้า พัฒนาคุณธรรม ฝึกผู้นำทางวินัย สภาพแวดล้อมสดใส อนามัยแข็งแรง

พันธกิจ

1. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
2. ส่งเสริมให้บุคลากร ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เต็มศักยภาพ และส่งเสริมให้มีการผลิต และใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับการเรียนการสอน
3. พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
4. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมการจัดการบริการสุขภาพนักเรียน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และสิ่งแวดล้อม
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ

เป้าหมาย

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรและสังคม
3. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนา และก้าวไปสู่ครูมืออาชีพ
4. ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม น่าอยู่ และเอื้อต่อการเรียนการสอน

อักษรย่อ

ศ.พ.น.

ปรัชญา

ในการจัดการเรียนรู้ ต้องจัดให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ โดยยึดหลักการเรียนรู้ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสำคัญและสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ