บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายเกียรติศักดิ์ ปัดถาทุม
[email protected]
ครู ค.ศ.1
พ.ศ.2533 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยทราบ พ.ศ.2539 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม พ.ศ.2545 ปริญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา จากวิทยาลัยพลศึกษาอุดรธานี
นายณัฎฐ์ศักดิ์ชัย เจริญเตียวงศ์
[email protected]
ครู ค.ศ.1
พ.ศ.2541 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ พ.ศ. 2548 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2550 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชีบริหาร) วิทยาลัยพำณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายศรายุทธ ชุ่มเสนา
[email protected]
ครู ค.ศ.1
พ.ศ. 2528 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสระขี้ตุ่น ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ พ.ศ.2534 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนคูเมืองพิทยาคม ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ พ.ศ.2540 จบปริญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) สาขาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยราชภ
นายภานุรุจ ช่องกลาง
[email protected]
ครู ค.ศ.2
พ.ศ. 2514 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา พ.ศ. 2517 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา อ.เมือง จ.นครราชสีมา พ.ศ. 2519 จบประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา(ป.กศ.) จากวิทยาลัยครูนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครร
นายคัมภีรพร เขียวอ่อน
ครู ค.ศ.2
กศ.บ.(ภาษาไทย)
นางสาวเอื้อมพร แพอัด
[email protected]
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหุบบอน ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ปริญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย) มหวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
นางพรพรรณ ราศรีสิทธิ์
[email protected]
ครูจ้างสอน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองขาม ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จบ ปวช. วิทยาลัยอาชีวชลบุรี จบ ปวส. โรงเรียนวิศวกรรมเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ กำลังศึกษา ระดับปริญาตรี วิชาเอก ปฐมวัย ที่ มห
นางสาวสมพร ใหมทอง
[email protected]
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 - โรงเรียนบ้านเนินตอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 - โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ระดับอุดมศึกษา ปวช.1-3 - โรงเรียนพณิชยาการชลบุรี ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นางสาวประภาสิน แสงดาว
ครู
นางสาวอุมารินทร์ ภู่หนู
ครู
นางสาวจรรยา ภูมิโยชน์
ครู
นางวันทนา รองไชย
[email protected]
ครูผู้ช่วย
วท.บ. คอมพิวเตอร์
นางสาวเพ็ญนภา สินนอก
ครูผู้ช่วย
นางสาวรัชดาวรรณ ทองดา
ครูผู้ช่วย
นายภูกิจ เรืองหิรัญ
ครูผู้ช่วย
นางสาวจิตรา ปรัชญา
ครูอัตราจ้าง
นางสาวโชติกา ไชยยานนท์
[email protected]
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสุพัตรา เวชเจริญ
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์