ชื่อ-นามสกุล

นายอุดม คงยะฤทธิ์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การศึกษา

ปริญญาโทสาขา การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

โทรศัพท์

074-476022

Email

[email protected]

รูปถ่าย