ประวัติ

เปิดเรียนเมื่อ พ.ศ.2480 ณ บ้านบ่อโต๊ะคง

อักษรย่อ

ม.ง.

ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรม นำชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง