บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายอุดม คงยะฤทธิ์
[email protected]
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาโทสาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
นายอดิเรก เยะหมัน
ครู / รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาตรี
นางวิภารัตน์ สาณะเสน
ครู
นางดารุณี ร่มสกุล
ครู
ปริญาตรี