ชื่อ-นามสกุล

พระสมุห์เทอดพิทักษ์ นริสฺสโร

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การศึกษา

แผนกสามัญ

ระดับปริญญาโท
- กศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

ระดับปริญญาตรี
- ศน.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาอังกฤษ
- รบ. รัฐศาสตรบัณฑิต สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง

ระดับมัธยมศึกษา
- ม.6 เมธีวุฒิกร โปรแกรม ( วิทย์ - คณิต )
โรงเรียนเมธีวุฒิกร จังหวัดลำพูน

แผนกธรรม
- นักธรรม ชั้นเอก

โทรศัพท์

053-828303

Email

[email protected]

รูปถ่าย