บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
พระครูสุนทรธรรมวิบูลย์
-
ผช.ผู้อำนวยการ บริหารงานงบประมาณ /ครูผู้สอน
- กำลังศึกษาต่อปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขา การจัดการศึกษา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต - ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( สังคมศึกษา- มัธยมศึกษา) - ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( ประถมศึกษา) - นักธรรมชั้นเอก
พระใบฏีกาอุทัย อภิวฑฺฒโน
[email protected]
ผช. ผู้อำนวยการ บริหารงานวิชาการ /ครูผู้สอน
- ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา - ปริญญาตรีสังคมศาสตร์ สาขา รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง - นักธรรมเอก
นายณัฐพงศ์ อำไพปรีดา
[email protected]
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด/ ครูผู้สอน
- พุทธศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมวิทยา - นักธรรมเอก
นายบุญทอง ทองสุขรุจี
[email protected]
ครูผู้สอน
- ศาสนศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีปี 5 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา - นักธรรมเอก
นางสาวณฐิตา สุภากาศ
S_natita@ hotmail.com
นายทะเบียน / ครูผู้สอน
- ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย - ธรรมศึกษาตรี
นางสาวเยาวเรศ วันแก้ว
[email protected]
ครูผู้สอน
ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
นางสาววิไลวรรณ ริยะนา
[email protected]
ครูผู้สอน
ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก คณิตศาสตร์ มหาวิลทยาลัยราชภัฎเชียงราย
นางสาวสาลีวรรณ อ่ำบำรุง
ครูผู้สอน
ศศ.บ ( ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ MBA ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกียรตินิยมเหรียญเงิน
นางสาวนัฐพร พรหมเสน
[email protected]
ครูผู้สอน
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาไทย ประกาศนียบัตร วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฟร์อิสเทอร์
พระสมเกียรติ จรณธมฺโม (รักพงษ์ไพร)
[email protected]
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน
ปริญญาตรี
พระธงรบ คมฺภีรปญฺโญ
[email protected]
ศึกษาฝึกประสบการณ์
กำลังศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ
พระวินัย กิตฺติคุตฺโต
[email protected]
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กำลังศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ
พระศรีวงศ์ ตปสีโล
[email protected]
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กำลังศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ
พระโชคชัย สุเมธโส
[email protected]
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กำลังศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวสุรีย์ฉาย มิ่งแก้ว
[email protected]
ครูผู้สอน
ครุศาตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่