ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
พระสมุห์เทอดพิทักษ์ นริสฺสโร
[email protected]
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แผนกสามัญ ระดับปริญญาโท - กศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ระดับปริญญาตรี - ศน.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา ภาษาอังกฤษ - รบ. รัฐศาสตรบัณฑิต สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง ระดับมัธยมศึกษา - ม.6 เมธีวุฒิกร โปรแกรม ( วิทย์ - คณิต ) โรงเรียนเมธีวุฒิกร จังหวัดลำพูน แผนกธรรม - นักธรรม ชั้นเอก
พระครูญาณกิตติคุณ
-
ผู้จัดการโรงเรียน
- พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา - นักธรรม เอก