ชื่อ-นามสกุล

นายจักรเพชร์ แฝงจันทร์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยคัน

การศึกษา

วุฒิการศึกษา กศ.บ. บริหารการศึกษา

โทรศัพท์

042-729468, 01-8736514

รูปถ่าย