ประวัติ

โรงเรียนบ้านหนองหอยคันก่อตั้งเมื่อ วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2500 โดยมีนายจันทร์ ศรีสำราญ เป็นครูใหญ่ มีเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตบริการ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองหอยคัน บ้านหนองปลาเข็ง และบ้านหนองไผ่ยาว

คำขวัญ

แข็งแรง เก่ง ดี มีคุณธรรม

อักษรย่อ

น.ค.