ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายจักรเพชร์ แฝงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยคัน
วุฒิการศึกษา กศ.บ. บริหารการศึกษา