บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางแพงศรี คำภูแสน
ข้าราชการครู คศ.2
ค.บ. ปฐมวัย
นางนภาภรณ์ ราชไชย
ข้าราชการครู คศ.3
ค.บ. คณิตศาสตร์
นางพรพรรณ หันจางสิทธิ์
ข้าราชการครู คศ.3
ค.บ. บรรณารักษ์
นางรำพันธ์ ไชยบุตร
ข้าราชการครู คศ.3
ค.บ. ประถมศึกษา
นางปิยะดา สุวรรณเทน
ข้าราชการครู คศ.2
ปริญญาโท กศ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายสงค์ แสงจำปี
พนักงานบริการอัดสำเนา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสว่างศึกษา
นางรถจนา ศรีมา
ข้าราชการครู คศ.๑
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ