ชื่อ-นามสกุล

นางสาวเยาวลักษณ์ เอี่ยมประดิษฐ์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การศึกษา

-ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดบางสาม จ.สุพรรณบุรี
-มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา จ.สุพรรณบุรี
-ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงราชบุรี จ.ราชบุรี
-การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

โทรศัพท์

08-9699-3431

Email

eimpradit @hotmail.com

รูปถ่าย