ประวัติ

โรงเรียนบ้านหนองแขมตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2485 มีประชาชนผู้ใจบุญร่วมบริจาคให้ จำนวน 12 ไร่ 2 งาน มีข้าราชการครู 4 คน พนักงานบริการ 1 คน ทำเนียบผู้บริหารมีดังนี้
1. นายสุนทร อู่อรุณ วันที่มาดำรงตำแหน่ง 1 พฤษภาคม 2489
2. นายสุทิน ปิ่นวิเศษ วันที่มาดำรงตำแหน่ง 1 มิถุนายน 2503
3. นายชื้น กล้าหาญ วันที่มาดำรงตำแหน่ง 1 กันยายน 2518
4. นายสุนัย นันทวงศ์ วันที่มาดำรงตำแหน่ง 22 พฤศจิกายน 2527
5. นายสมหวัง เหลืองธนารักษ์ วันที่มาดำรงตำแหน่ง 1 ธันวาคม 2530
6. นายบุญลอย ปานมุนี วันที่มาดำรงตำแหน่ง 1 พฤศจิกายน 2549
7 นางสาวเยาวลักษณ์ เอี่ยมประดษฐ์ วันที่มาดำรงตำแหน่ง 3 มีนาคม 2552

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และปฏิรูปการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีคุณภาพทางด้านวิชาการ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ จัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียนพร้อมเอื้อสู่ชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาตนเองให้มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข

คำขวัญ

ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำความสำเร็จ

พันธกิจ

1. จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐาน
2. จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ
3. จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและความต้องการของท้องถิ่น

เป้าหมาย

1. ส่งเสริมการบริหารงาน แบบบูรณาการโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานอื่นได้
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ทำดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. สนับสนุน ผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกความเป็นไทย รักและสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีไทย
6. ส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกานศึกษา

อักษรย่อ

น.ข.

ปรัชญา

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ”