บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายประดิษฐ โพธิ์ทอง
[email protected]
ครู
อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.)
นายเฉลิม มณีอินทร์
[email protected]
ครู
คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรกรรม
นางพรพิมล มณีรัตน์
[email protected]
ครู
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนว