ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางสาวเยาวลักษณ์ เอี่ยมประดิษฐ์
eimpradit @hotmail.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน
-ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดบางสาม จ.สุพรรณบุรี -มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา จ.สุพรรณบุรี -ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงราชบุรี จ.ราชบุรี -การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก