ชื่อ-นามสกุล

นายณรงค์ แย้มประดิษฐ์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การศึกษา

กศ.ม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.บ.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
ม.ศ.3 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"
ป.7 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลย์ประเสริฐวิทย์)
ป.4 โรงเรียนวัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)
อดีตประธานคณะกรรมการนิสิตบัณฑิตศึกษา(ป.โท-ป.เอก)ปี 2538 มศว.
อดีตประธานนิสิตเอกบริหารการศึกษา รุ่น 23 มศว.

โทรศัพท์

081-834-6577

Email

[email protected]

รูปถ่าย