วิสัยทัศน์

โรงเรียนสาคลีวิทยาเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน เน้นเทคโนโลยี ดี่เด่นกีฬา ภายใต้ปรัชญาเศณษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้ ส่งเสริมเทคโนโลยี การกีฬา ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อักษรย่อ

ส.ค.