ประวัติ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสาคลีวิทยาเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน เน้นเทคโนโลยี ดี่เด่นกีฬา ภายใต้ปรัชญาเศณษฐกิจพอเพียง

คำขวัญ

เป้าหมาย

อักษรย่อ

ส.ค.

เพลงประจำโรงเรียน

ปรัชญา