ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายณรงค์ แย้มประดิษฐ์
[email protected]
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กศ.ม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศษ.บ.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ม.ศ.3 โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ป.7 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลย์ประเสริฐวิทย์) ป.4 โรงเรียนวัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) อดีตประธานคณะกรรมการนิสิตบัณฑิตศึกษา(ป.โท-ป.เอก)ปี 2538 มศว. อดีตประธานนิสิตเอกบริหารการศึกษา รุ่น 23 มศว.