คณะกรรมการนักเรียน

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
วรรณนิภา สารสุวรรณ
ประธาน
นางสาวนันดากร กิจธิสุข
รองประธานนักเรียน
นางสาชมพูนุช พรหมประดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
นางสาววรรณา กลัดเดช
ฝ่ายสวัสดิการ
นางสาวสุนารี คูสุวรรณ
เลขานุการ
นางสาวณัฐชยา เรืองศรี
เหรัญญิก
นางสาวจตุพร อื้อฉาว
ผู้ช่วยประธานนักเรียน
นางสาวชลธิชา บุญโชติ
ประชาสัมพันธ์