ชื่อ-นามสกุล

ถวิล อรัญเวศ

การศึกษา

ศษ.บ. (มัธยม-ภาษาไทย) จาก มสธ.
ศน.บ. (ศึกษาศาสตร์) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ศษ.ม. (การประถมศึกษา) ม.ขอนแก่น
ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา) ม.ราชภัฏนครราชสีมา
กำลังศึกษาต่อปริญญาโท ม.ราชภัฏนครราชสีมา

โทรศัพท์

044-294824,081-7905304

Email

[email protected]

รูปถ่าย