ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายไชยนคร ขุมคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษามหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา)