ประวัติ

ที่ตั้ง เลขที่ 250 หมูที่ 1 ต.สันตุสุข อ.พาน จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120 เปิดสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2517 ในชื่อโรงเรียนพานชร.8 ปี 2518 ยกฐานะและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพานพิเศษพิทยา มีนายณัฐ ทองธรรมชาติ เป็นครูใหญ่คนแรก ปัจจุบัน(2558)มีนายไชยนคร ขุมคำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน 17 ห้องเรียน จำนวน 471 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 40คน นักการ 1 คน.

วิสัยทัศน์

คุณธรรมนำความรู้ ก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ในปี 2561

คำขวัญ

กีฬาเด่น เรียนดี มีวินัย

เป้าหมาย

1.ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ
2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3.ผู้เรียนเห็นคุณค่าและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
4.ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
5.ผู้เรียนมีจิตสำนึกีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

อักษรย่อ

พ.พ.ย.

เพลง

มาร์ช ชมพู-ฟ้า

ปรัชญา

รกฺเขยฺย อตุโนสาธุ ลวณํ โลนตํ ยถา
จงรักษาความดี ดุจเกลือรักษาความเค็ม