บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายพงศธร ธาดาจันทน์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นางวนาลี สุรทานนท์
ครูชำนาญการ
ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
น.ส.จิรัชยา วงศ์ราษฏร์
ครูชำนาญการ
การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการสอนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
น.ส.เยาวลักษณ์ อินถา
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
น.ส.จารุณีย์ ใจแจ่ม
ครูชำนาญการ
วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายฉัตรชัย พัฒนากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น.ส.รพีพร ใจอุ่น
ครูชำนาญการ
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสุชาดา กาบปัญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายธีระสุวัฒน์ อัศวเมตต์
ครูชำนาญการ
วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายแสวง ผกาผล
ครูชำนาญการ
การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางอุไรวรรณ เชื้อเมืองพาน
ครูชำนาญการ
การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
น.ส.สุรีย์ สารมนู
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายเสน่ห์ นุกาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางทิตยา จรรยาพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
น.ส.กนกพร อายะวรรณา
ครูชำนาญการ
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น.ส.เจตนา อินต๊ะเชื้อ
ครูชำนาญการ
การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางวันเพ็ญ มากมูล
ครูชำนาญการ
คุรุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นายพรชัย สุรทานนท์
ครูชำนาญการ
การศึกษาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
นางนิตยา ใจสม
ครูชำนาญการ
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นายวรเชษฐ์ ยะอนันต์
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
นางจีระพันธุ์ ตราหทัย
ครูชำนาญการ
การศึกษาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสินีนาฎ คำก้อแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายชาญชัย ฤทธิสินธุ์
ครูชำนาญการ
การศึกษาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
นายชูทรัพย์ เวียงเงิน
ครู คศ.2
การศึกษาบัณฑิต สาขาพละศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
นางกานต์สินี สาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (พิษณุโลก) ปริญญาตรี บรรณารักษ์
นายอภิเชษฐ์ สุขเจริญ
ครูชำนาญการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์
นางยุดาพรรณ์ ธาดาเสถียร
ครูชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ
นายวรพจน์ หลักบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ ปริญญาตรี พละศึกษา
นางหยาดอรุณ ชาธรรมา
ครูชำนาญการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาตรี อังกฤษ
นายทวีศักดิ์ กาบปัญโญ
ครู คศ.1
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา
นางกรองนภา ผกาผล
ครูชำนาญการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
น.ส.อัมพา ปณะการ
ครูชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
นายเสมียน แปงคำ
ครูชำนาญการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์
นายสวัสดิ์ กันแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศิลป์
น.ส.อัญชลี วรรณรัตน์
ครูชำนาญการ
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น.ส.อัญชลี หัตถสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
นายประกิจ คำก้อแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
นางประทุม มาละวิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ
น.ส.สุนิดา แปงคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
น.ส.อรทัย อินทะประดิษฐ์
ครูชำนาญการ
การศึกษาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายดำรง ศิริสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
การศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทลัยราชภัฎเชียงใหม่
น.ส.ยุวนุช ปักษิณ
ครูชำนาญการ
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิจัยและสถิติทางการศึกษา
นางลำเพ็ญ ศิริสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
การศึกษาบัณฑิต สาขาโภชนการชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
น.ส.สุดาพร ชุมพลกุล
ครูชำนาญการ
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์
นางนาตยา พรหมเทศ
ครู คศ.2
นางชนัญชิดา เทพสุนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
นางลดาวัลย์ คำปวน
พนักงานราชการ
นายวุฒิชัย ใหม่วงค์
ครูอัตราจ้าง
นายเจริญ ยามี
นักการ
นายสมัคร ปีกอง
นักการ
นายเชาว์ พุฒิรักษ์
นักการ
นายบุญมา มะโนวงค์
นักการ
นายครองศักดิ์ ปิยะรักษ์
นักการ
นางบุญศรี สิทธิสา
แม่บ้าน
นางเครือวัลย์ นามะยอม
แม่บ้าน
นายวรพันธ์ คำปวน
ครูโสตทัศนศึกษา
น.ส.วรรณา ลุนเดิม
ธุรการฝ่ายอำนวยการ
น.ส.นิพร ทำบุญ
ธุรการกิจการนักเรียน
น.ส.อำภา สายแก้ว
[email protected]
ธุรการฝ่ายจัดการศึกษา
ว่าที่ ร.ต.นิกร ใจสม
ครูชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
นายเจษฎา ภักดี
ครูชำนาญการ
นางทอรุ้ง ศรีอ้วน
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.อรพิน กันยวงใจ
ครูอัตราจ้าง
นางอรษา ตาตน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอารีรัตน์ สมเป็งตัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวจารุวรรณ ธารธีระวัฒน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอรอนงค์ คงสิบ
ครูผู้ช่วย
นส.นิภาพร คำน้อย
เจ้าหน้ที่พยาบาล
นส.จารุลักษณ์ ติ๊บป้อ
เจ้าหน้าที่งนทะเบียนวัดผล
Jeffrya Alan
นส.อวี๋เสีย
ครูสอนภาษาจีน
นส.หลิว ชุนเยี่ยน
ครูสอนภาษาจีน
BENEDYK DRAIUSZ JAN
นางสาวกาญจนา กันหา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นางสาวพัชรินทร์ อานุนามัง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นงสาวสาวิตรี คำเขียว
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเนตรนภา ปาริมา
เจ้าหน้าที่การเงิน
Miss.Mbua Esther Ndang
ครู
Miss.Akiacha Bebefe Nguinjoh Rapheal
ครู
นายชวลิต ปัญจขันธ์
[email protected]
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
-ป.กศ.ต้น -ป.กศ.สูง(สังคมศึกษา) -กศ.บ.(ประวัติศาสตร์) -กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
นางศุภรินทร์ รักกะเปา
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ
การศึกษามหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา)
นางสาวสาวิตรี อุ่นอารมย์
ครูสอนภาษาจีน
นางสาวรัชนีกร อุโมงค์
ครู(ภาษาจีน)
นายไล ต่อมคำ
ยามรักษาความปลอดภัย
นายจันทร์ เยาว์ยานัง
นักการภารโรง
นางสาวลักษิกา วงค์แก้ว
ครูธุรการ
นางสาวภิญญาพัชร์ ภักดี
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายเกียรติอนันต์ ภักดี
คนสวน
นายเดช มูลลังษี
นักการภารโรง
นายอิน ครูบา
นักการภารโรง
ครูหวน จื้อ เฟิง
ครูสอนภาษาจีน
นส.สุภาลักษณ์ เค้าคนธ์
ครูสอนภาษาจีน
Mr.Teke
ครูสอนภาษาอังกฤษ
Mr.Oben
ครูสอนภาษาอังกฤษ
นายวิม ขำอรุณรตภัทร
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน
นางสาวดวงดาว หน่อแก้ว
ครู
นางสาวสุวิมล ศรีคำ
ครู
Mr.Wilfrad
ครู
Ms.shi jairui
ครู
นายปัญญา เนินลพ
พนักงานขับรถ
นายปกรณ์ ไชยา
นักการภารโรง
นายพร วิไลลักษณ์
นักการภารโรง
นายองอาจ ศิริปัน
นักการภารโรง
นางสาวนุชรินทร์ อินทนันชัย
ธุรการวิชาการ